Prof. (Dr.) Anku Moni Saikia, MD

Principal cum Chief Superintendent (i/c)

Ph. 94350-16507

Email: dhubrimch@gmail.com

Prof. (Dr.) Gunajit Das, MD

Superintendent (i/c)

Ph. 94350-71798

Email: dhubrimch@gmail.com

The College Council of Dhubri Medical College & Hospital, Dhubri

Prof (Dr). Anku Moni Saikia
(Chairperson)


Prof (Dr). Dharmakanta Kumbhakar
(Staff President)


Prof (Dr). Gunajit Das
(Member)

Prof (Dr). Tapan Sarma
(Member)

Prof (Dr). Julie Sarmah
(Member)

Prof (Dr). Rahul Chandra Das
(Member)


Prof (Dr). Dina Raja
(Member)

Prof (Dr). Dharmakanta Kumbhakar
(Member)

Dr. Nishanta Thakuria
(Member)

Dr. Anurupa Choudhury
(Member)


Prof (Dr). Smrity RB Dutta
(Member)

Prof (Dr). Kabita Bora Baishya
(Member)

Dr Syeda Jesmin Rahman
(Member)

Prof (Dr). Paresh Kumar Sarma
(Member)


Prof (Dr). Pulin Ch Kumar
(Member)

Prof (Dr). Nripendra Nath Pathak
(Member)

Dr. Bharat Talukdar
(Member)

Prof (Dr). Dipu Bhuyan
(Member)


Prof (Dr). Chandita Konwar
(Member)

Dr Dhruba Narayan Borah
(Member)

Dr. Ajoy Kr Kro
(Member)

Prof (Dr). Bornali Dutta
(Member)


Dr. Shyamanta Das
(Member)

Prof (Dr). Rasadhar Deka
(Member)

The College Council of Dhubri Medical College & Hospital, Dhubri