Prof. (Dr.) Anku Moni Saikia, MD

Principal cum Chief Superintendent (i/c)

Ph. 94350-16507

Email: dhubrimch@gmail.com

Prof. (Dr.) Gunajit Das, MD

Superintendent (i/c)

Ph. 94350-71798

Email: dhubrimch@gmail.com

DERMATOLOGY FACULTY LIST

Dr Bornali Dutta
(Professor)


Dr Bhaskar Jyoti Kalita
(Registrar)


Dr Shabana Akhtar Choudhury
(Senior Resident)