Prof. (Dr.) Anku Moni Saikia, MD

Principal cum Chief Superintendent (i/c)

Ph. 94350-16507

Email: dhubrimch@gmail.com

Prof. (Dr.) Gunajit Das, MD

Superintendent (i/c)

Ph. 94350-71798

Email: dhubrimch@gmail.com

GENERAL MEDICINE FACULTY LIST

Dr Paresh Kumar Sarma
(Professor)


Dr Bhaskar Kanti Nath
(Associate Professor)

Dr Prosenjit Roy
(Associate Professor)

Dr Rajib Kr Borah
(Associate Professor)


Dr Pranjit Musahary
(Assistant Professor)

Dr Kalyan Kumar Nath
(Assistant Professor)

Dr Subhajit Mitra
(Assistant Professor)


Dr Umar Faruque
(Registrar)

Dr Sofinur Islam
(Registrar)

Dr Rubi Kumari
(Registrar)


Dr Anannya Goswami
(Senior Resident)